2017-03-31

Försök med ”källsorterat” avlopp visar på stora miljövinster

Stora miljövinster finns att hämta hem om toaletter får eget avlopp, visar Hamse Kjaerstadius avhandling.

Ett världsunikt avloppssystem ger hopp om ökad hållbarhet för urbana områden. Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet och funnit att biogasproduktion, växtnäringsåtervinning och värmeåtervinning kan öka.
    En ny avhandling från Lund har granskat miljöeffekterna av en ett nytt, världsunikt avloppsystem i en framväxande stadsdel i Helsingborg. Det största skillnaderna mot dagens system är att köksavfallet mals ner i en matavfallskvarn bredvid diskhon medan toaletten får ett eget avlopp och inte blandas med köks- och badvatten såsom idag. Mat- och toalettavfallet forslas bort till en behandlingsanläggning några hundra meter bort för att bli växtnäring och biogas. Med separerade avlopp blir det också enklare att återvinna bad- och köksvattnet till färskvatten.
    – Enligt mina beräkningar kan biogasproduktionen närapå att dubbleras och återförseln av näringsämnena kväve och fosfor till jordbruket ökar med 700 respektive 300 procent, säger Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH som 31 mars lägger fram sin avhandling ”Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management”.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.