2017-05-24

Balkonglådor är också viktiga för hälsan

Tillgång till en grön närmiljö är viktig för vårt allmänna välbefinnande och känner vi oss trygga där vi bor så ökar även vår aktivitetsnivå. Därför bör bostadsbyggande planeras så att tillräcklig mängd grönska finns kvar i närheten av varje enskild bostad. En ny avhandling från Lunds universitet visar att de som har störst nytta av en grön närmiljö, är de människor som har sämst socioekonomiska förutsättningar för god hälsa.
    Befolkningen växer och andelen som vill bo i städer ökar stadigt, vilket skapar behov av ny mark att bygga bostäder på. Tidigare har de flesta städer utvecklats genom att växa utåt, vilket har lett till förlust av naturområden och jordbruksmark och ökat beroendet av bilar. Att bygga staden inåt istället, så kallad förtätning, är numera en populär strategi för att minska bostadsbristen. De gröna inslagen i bostadsområden bidrar till att skapa ett gynnsamt klimat för hälsa och fysisk aktivitet, och förlusten av sådana ytor riskerar att minska det allmänna välbefinnandet i befolkningen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.