2017-05-10

Hälsofrämjande inslag i lärarjobbet

Marie Nilsson.
(Foto: Karolina Swärdh.)

Allt är inte bara elände i skolans värld – det finns också mycket som skapar meningsfullt och välbefinnande i lärarnas arbete. Sådana hälsobringande faktorer bör lyftas fram mer, menar Marie Nilsson, folkhälsopedagog vid Högskolan Kristianstad som nu disputerar vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om hur man kan öka välmåendet i lärarnas vardag.
    Marie Nilssons avhandlingsarbete började med att hon undersökte vad lärarna på en skola i en skånsk kommun upplevde som positivt respektive negativt i sin vardag. De metoder hon använde var fokusgrupper, enskilda intervjuer och en enkät. Resultatet låg sedan till grund för ett försök med så kallad kollegial reflektion, där lärarna träffades i grupp och diskuterade gemensamma frågor.
    I försökets första omgång träffades lärarna bara en halvtimma i veckan. Men de tyckte inte detta var nog, så reflektionsmötet utsträcktes så småningom till två timmar i veckan.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.